خدمات

خدمات قابل ارائه:

آزمایشگاه الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی آمادگی دارد تا در قالب قراردادهای پژوهشی در شبیه سازی و طراحی انواع مبدلهای الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی با صنایع داخلی و خارجی همکاری نماید.