افراد

    
Associate Professorسرپرست آزمایشگاه
دکتر محمدرضا ذوالقدریM.R.Zolghadr
Associate Professorهمکار اصلی
دکتر فرزاد تهامیfarzad-tahami

همکاران

اطلاعات فردیموضوع پروژهمقطعاسامی 
اینورتر خورشیدیدانشجوی ارشدمحمد آمرهMohammad-Amereh
مدلسازي و كنترل هايبريد مبدلهاي تشدیدیدانشجوی دکتریحمید افشنگHamid-Afshang
دانشجوی دکتریمحسن رضایتیMohsen
مبدلهای مقاوم در برابر خطادانشجوی دکتریسعید عونیsaeed_ouni
دانشجوی دکترینگار نوروزیNegar-Noroozi
MMCدانشجوی دکتریسعید حق نظریSaeed-Haghnazari
راه انداز چراغهای LEDدانشجوی ارشدحامد ولی پورhamed-valipour
حمل و نقل ریلی الکتریکیدانشجوی ارشدعباس کمیجانیAbbas-Komeijani
مبدل AC/AC مستقیمدانشجوی ارشدمسیح خدابندهMasih-Khodabandeh
شبیه سازی بهنگام با FPGAدانشجوی ارشدمرتضی رضایی لاریجانیMRZL
مبدل های مقاوم در برابر خطا(MMC)دانشجوی ارشدحسین کاظمیHossein-Kazemi
انتقال بی سیم تواندانشجوی دکتریعادل مرادیAdel-Moradi
طراحی ژنراتور بادی با شار معکوس شوندهدانشجوی دکتریمجید قاسمیانMajid-Ghasemian
کنترل سرعت موتور سنکرون آهنربا دایم داراي کوپلينگ انعطاف‏پذیر دانشجوی ارشدمحمدرضا ریاحیMohammad-Riahi
خودرو برقیدانشجوی دکتریفرزاد یزدانیFarzad-Yazdani
مبدل الکترونيک قدرت براي ژنراتورهاي بادی سنکرون آهنرباي دايم کوچک دانشجوی دکتریسیدقاسم رضازادهSeyyed-Ghasem-Rezazadeh
دانشجوی ارشدمنوچهر فتحیno-image1

 

فارغ التحصیلان

اطلاعات فردیمقطعاسامی 
پسا دکتریمحمود شهبازیMahmoud-Shahbazi
کارشناسی ارشد، 1390-1392محمد حیدریm-heydari
کارشناسی ارشد، 1390-1392ایوب بلادرayyoob
کارشناسی ارشد، 1387-1389علی قاضی مقدمa-gh-moghadam
دکتری، 1387-1391سجاد توحیدیtohidi
کارشناسی ارشد، 1389-1391محمد جواد بابایی زارچm-javad-babaie
کارشناسی ارشد، 1387-1389مختار یعقوبیyaghubi
کارشناسی ارشد، 1389-1391بهزاد اسمعیل نژاد مقدمmoghadam
کارشناسی ارشد، 1389-1391سیدمیلاد ابراهیمیebrahimi
دکترا، 1386-1391محمد ناصر هاشم نیاhashem-nia
کارشناسی ارشد، 1388-1390محمود حنیفیoct14