تماس با ما

آزمایشگاه محرکه های الکتریکی و الکترونیک قدرت

دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

خیابان آزادی

تهران صندوق پستی 8639-11155

ایران

تلفن: 02166165965

نمابر: 02166023261

پست الکترونیکی: zolghadr@sharif.edu